Kvaliteedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. OÜ Kadrioru Autokool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

 1.2. OÜ Kadrioru Autokool pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

 1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

 

 2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

 2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

 2.2. Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:

 2.2.1. õppekava nimetus;

 2.2.2. õppekavarühm;

 2.2.3. õppekava õpiväljundid;

2.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

 2.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise töö;

 2.2.6. õppe sisu;

 2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;

 2.2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

 2.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

 2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 2.3 OÜ Kadrioru Autokooli veebilehel on iga koolituse kirjelduse juures viide kehtivale õppekavale.

 

 3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 3.1. OÜ Kadrioru Autokool viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

 3.2. OÜ Kadrioru Autokooli koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

 3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest ja selle ajakohasusest ning vajadusest.

 

 4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 4.1. Lektorid peavad:

 4.1.1. omama kõrgharidust või üldkeskharidusel põhinevat keskeriharidust;
[RT I, 30.06.2020, 8 - jõust. 01.07.2020]

 4.1.2. omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul;

 4.1.3. olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatavas valdkonnas erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt kuus akadeemilist tundi (kuni 29.11.2018); [RT I, 30.06.2020, 8 - jõust. 01.07.2020]

 4.1.4. olema viie aasta jooksul osalenud ülikoolis või rakenduskõrgkoolis erialasel täienduskoolitusel kestusega vähemalt 26 akadeemilist tundi (alates 30.11.2018).

 4.2. Lektor või õpetaja peavad valmistuma iga algavaks koolituseks vastavalt kehtivale õppekavale.

4.3. Koolitajaga seotud tegevused kaebuste korral:

4.3.1. Negatiivse tagasiside korral, koolitaja kohustub kirjutama seletuskirja. Tagasisidet arutatakse töötajatega kooli koosolekul. Koolitaja teeb järeldusi ning püüab midagi muuta oma oma õpetamis metoodikas, et tulevikus mitte saada negatiivset tagasisidet.

 

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1.Kõikidel täienduskoolitusel õppijatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult, kas paberkandjal või digitaalselt. Saadud tagasisidet OÜ Kadrioru Autokool analüüsib ning kasutab selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.

5.1.1. Tagasiside läbiviimise ning kogumise eest vastutab õppealajuhataja.

5.1.2. Lisaks õpilaste poolt tagasisidele kogub OÜ Kadrioru Autokool veel statistikat Maanteeametilt ning Töötukassalt.

 

Kinnitatud OÜ Kadrioru Autokooli juhatuse otsusega 02.07.2020