Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus – BJ/KK

Õppekava maht:  140 akadeemilist tundi

Sihtrühm:    Kutselised autojuhid, kes soovivad töötada bussijuhtidena

Õpingute alustamise tingimused :

1. Autojuhi ametikoolitusele võetakse vastu, Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu õi Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik, kellel on tähtajaline elamisõigus või -luba, pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.

2. Punktis 1 nimetamata isik, kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute  ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel.

3. Eeltingimused:

  •  esmakordne autojuhi pädevustunnistuse taotlemine;
  •  D - kategooria juhiluba omamine, mis on väljastatud hiljem, kui        10.09.2008;
  • autojuhi vanus vastab asjaomase mootorsõiduki kategooria  juhtimisõiguse saamise vanuse alammäärale ning ta omab B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

 

Koolitused praegu veel ei toimu !