Õppekorralduse alused

1. ÜLDSÄTTED

 1.1. OÜ Kadrioru Autokool (registrikood: 10087261) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. OÜ Kadrioru Autokool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Peterburi tee 71, Tallinn (III korrus, klassid 327,328).

1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse OÜ Kadrioru Autokooli veebilehel aadressil http://www.kadrioru-autokool.ee.

1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena eesti keeles või vene keeles.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on üks akadeemiline tund (45 minutit).

1.7. Õppetöö toimub hommikuse, päevase või õhtuse grupi vormis.

1.8. Õpingute alusdokument on õppekava.

1.9. OÜ Kadrioru Autokool kinnitab otsusega õppekavad ning muudatused nendes.

1.9.1. Õppekavade koostamise eest vastutab OÜ Kadrioru Autokooli õppealajuhataja.

1.9.2. Õppekava koosneb erinevatest õppeainetest ning mahtudest, mis tuginevad valdkonna seadustele. Kui õpilasele ei piisa minimaalne tundide arv, mis on ette nähtud õppekavas, siis koostatakse individuaalne õppeplaan ehk määratletakse lisa teooria- või sõidutunde.

1.9.3. Õppekava  koostamisel kaasatakse erinevaid lektoreid/õpetajaid, kes on kompetentsed ning valdavad teatud valdkonda.

1.9.4. Õppekava vaadatakse üle ning vajadusel muudetakse, tuginedes õpilaste poolt koolituse lõpus täidetud tagasiside küsimustikule ning vastavalt muudatustega seadusandluses.

 2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1. OÜ Kadrioru Autokool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed, telefoni number ning e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6..

3. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine:

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab veebilehel aadressil (http://www.kadrioru-autokool.ee või http://www.tootukassa.ee), e-posti teel (kadriorg@hot.ee) või telefoni teel (+372 5580332 või +372 55940704). Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeval koolituse toimumise asukohas.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (kadriorg@hot.ee) või

telefoni teel (+372 5580332 või +372 55940704)

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. OÜ Kadrioru Autokoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel koolituspäeva alguses ning OÜ Kadrioru Autokooli suhteid reguleerivas sellekohases lepingus.

4.3. Õppija võetakse OÜ Kadrioru Autokooli kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel.

4.4. Tunniplaanid avaldatakse kursuse esimesel päeval veebilehel www.kadrioru-autokool.ee. Seal on ka võimalik tutvuda õppeaine õpetajatega/lektoritega.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1. Õppija on lõpetanud OÜ Kadrioru Autokooli valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami. Edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu OÜ Kadrioru Autokooli tunnistuse.

5.1.1. Hindamissüsteem on sooritatud/mittesooritatud (+/-). Eksamikomisjoni koosseisu määrab OÜ Kadrioru Autokool. Eksamikomisjon koosneb miinimum kolmest inimesest s.h. koolitajad. Eksami tulemused kantakse protokolli sisse ning eksamikomisjon kinnitab tulemused allkirjadega. Mittesooritamise puhul õppijale määratakse uus eksamipäev ning õppijal tuleb tasuda korduseksami eest vastavalt OÜ Kadrioru Autokooli kehtestatud hinnakirjale.

5.2. Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eeldus.

5.2.1. Juhi ettevalmistamise koolituskursuse lõpetamise eelduseks on õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamine.

5.3. Juhi täiendusõppe läbimise tõendamine

5.3.1. Täiendusõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud koolituskursuse tunnistuse andmed Maanteeameti liiklusregistris. Kui õppija osales osaliselt (näiteks 2/3 koolitusest), siis väljastatakse tõend.

5.3.2. OÜ Kadrioru Autokooli poolt väljastatud tunnistusi ja tõendeid allkirjastab juhatuse liige. Ning peab nende üle arvestust. Kõik väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ning sisse kantud OÜ Kadrioru Autokooli tunnistuste ja tõendite registrisse. Registrisse kanntakse õpilase andmed, tunnistuse või tõendi number, väljaandmise kuupäev ning õpilase kinnitav allkiri.

5.4. Eksami mitte sooritatud tulemusel järgneb analüüs, vajadusel lisaõpe (teooria või sõit) ning korduseksam.

5.5. Õpilasele tagasiside andmine

5.5.1. Õpilase ettevalmistuse taseme mitterahuldavate tulemuste korral peab koolitaja andma õpilasele õppeprotsessi käigus tagasisidet ja konsultatsioone, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.

5.6. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

5.7. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega firma pangakontole või sularahas. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse toimumisel, õppekavas ettenähtud kursuse pikkuse ajal õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.2.1 Kursuse toimumisaja ületamisel, õppetöö katkestamisel ja mõne aja pärast õppetöö  uuesti jätkamisel on õpilane kohustatud tasuma õppemaksude hinnavahe ja jätkama uue õppekavaga, juhul kui selle aja jooksul olid autokoolis muudetud õppekavad ja toimunud õppemaksu tõus.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.6. OÜ Kadrioru Autokool ei tagasta raha tasutud koolituse eest, kui õpilane ei saanud tundi tulla ning ei teavitanud vähemalt 24H enne tunni algust (v.a. erijuhtudel nagu järsk terviseseisundi halvenemine arsti tervisetõendi ettenäitamisel vms) või kui  õpilase seisundi tõttu tundi ei ole võimalik jätkata (põhjusel alko- või narkojoobe).

6.7. Kadrioru Autokool tagastab õppe eest tasutud raha, kui koolitus ei toimunud ning asenduskoolitust ei olnud võimalik pakkuda.

7. KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada OÜ Kadrioru Autokooli e-kirja teel (kadriorg@hot.ee) või telefonil (+372 5580332 või +372 55940704).

7.2. Juhul kui õppija teatab mitteosalemisest vähem kui 1 tööpäev või mingil põhjusel jätab koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.

7.3. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1. Õppijal on õigus:

8.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

8.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

8.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

8.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

8.1.5. saada koolitusel osalemist kinnitav tõend.

8.1.6. saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

8.2. Õppija on kohustatud:

8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja OÜ Kadrioru Autokooli töötajate korraldustele;

8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;

8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

9. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

9.1. Lektorid peavad:

9.1.1. omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset haridust;

9.1.2. omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul;

9.1.3. olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine valdkonnas erialasel täienduskoolitusel.

 10. MOOTORSÕIDUKIJUHI ÕPETAJALE ESITATAVAD NÕUDED:

10.1. Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama järgmistele nõuetele:
10.1.1. olema vähemalt 21-aastane;
10.1.2. vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse tähenduses;
10.1.3. omama kehtivat õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kolm aastat, välja arvatud AM-kategooria mootorsõiduki juhi õpetaja, kellel peab olema A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
10.1.4. vastama mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
10.1.5. ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest käesolev seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu;
10.1.6. ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest, arvestades karistusregistri seaduse §-s 24 nimetatud karistusandmete kustutamise tähtaegu.

 

11. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1. OÜ Kadrioru Autokooli ja koolitusel õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

Kinnitatud OÜ Kadrioru Autokooli juhatuse otsusega 23.10.2020

 

 

.