Õppekorralduse alused

1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. OÜ Kadrioru Autokool (registrikood: 10087261) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. OÜ Kadrioru Autokool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö viiakse läbi aadressil Narva maantee 150, Tallinn (I korrus, ruumid 105,107).

1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse OÜ Kadrioru Autokooli

 veebilehel aadressil http://www.kadrioru-autokool.ee.

1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena eesti keeles või vene keeles.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on üks akadeemiline tund (45 minutit).

1.7. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

1.8. Õpingute alusdokument on õppekava.

1.9. OÜ Kadrioru Autokool kinnitab õppekava ning muudatused õppekavas.

 

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1. OÜ Kadrioru Autokool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni number ning e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine:

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab veebilehel aadressil (http://www.kadrioru-autokool.ee või http://www.tootukassa.ee), e-posti teel (kadriorg@hot.ee) või telefoni teel (+372 5580332 või +372 55940704). Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeval koolituse toimumise asukohas.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (kadriorg@hot.ee) või

telefoni teel (+372 5580332 või +372 55940704)

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine:

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. OÜ Kadrioru Autokoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel koolituspäeva alguses ning OÜ Kadrioru Autokooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

4.3. Õppija võetakse OÜ Kadrioru Autokooli kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1. Õppija on lõpetanud OÜ Kadrioru Autokooli valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami. Edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu OÜ Kadrioru Autokooli tunnistuse.

5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

5.3. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

6. KOOLITUSE EEST TASUMINE

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. 6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.4. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.5. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada OÜ Kadrioru Autokooli e-kirja teel (kadriorg@hot.ee) või telefonil (+372 5580332 või +372 55940704).

7.2. Juhul, kui õppija teatab loobumisest vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Juhul kui õppija teatab mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva või mingil põhjusel jätab koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.

7.3. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1. Õppijal on õigus:

8.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

8.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

8.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

8.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

8.1.5. saada koolituse osalemist kinnitav tõend.

8.1.6. saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

8.2. Õppija on kohustatud:

8.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

8.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumi vara;

8.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

9. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

9.1. Lektorid peavad:

9.1.1. omama kõrg- või keskeriharidust või sellega samaväärset haridust;

9.1.2. omama vähemalt üheaastast õppeaine profiilile sobivat töötamise või õpetamise kogemust viimase kümne aasta jooksul;

9.1.3. olema viimase viie aasta jooksul osalenud õpetatava õppeaine valdkonnas erialasel täienduskoolitusel.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

10.1. OÜ Kadrioru Autokooli ja koolitusel õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

OÜ Kadrioru Autokooli poolt kinnitatud 23.10.2018

 

 

.